Energiahatékonysági fejlesztési tanácsadás GYIK

Mit tekintünk energiahatékonysági célokat szolgáló beruházásnak?

Az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás olyan, az energiahatékonyságról szóló törvény szerinti energiahatékonyság növekedését eredményező beruházás, amely révén a végsőenergia-fogyasztás csökkenését eredményező energiamegtakarításra kerül sor.

 

Mi az adókedvezmény igénybevételének feltétele?

Az adókedvezmény igénybevételének feltétele, hogy az adózó az adókedvezmény igénybevételének első adóévében az adóévi társasági adóbevallása benyújtásáig rendelkezzen az energiahatékonysági igazolás kiállításának szabályairól szóló kormányrendelet szerinti igazolással, amely alátámasztja, hogy beruházása energiahatékonysági célokat szolgáló beruházásnak minősül.

Az adókedvezmény akkor vehető igénybe, ha az adózó a beruházás részét képező valamennyi eszközt használatba veszi, és ezeket az eszközöket a beruházás üzembe helyezését követő legalább öt évig (kötelező üzemeltetési időszak) a hatályos, jogerős engedélyben foglaltak szerint üzemelteti, illetve használja.

Az adózónak külön nyilvántartást kell vezetnie, amely tartalmazza a beruházás keretében üzembe helyezett, nyilvántartásba vett, az elszámolható költség részét képező, továbbá a kötelező üzemeltetési időszak alatt az állományból kikerült, illetve a szinten tartást szolgáló valamennyi eszköz:

 • üzembe helyezésének, nyilvántartásba vételének időpontját és helyét;

 • bekerülési értékét;

 • többletköltségét;

 • az állományból történő kikerülés időpontját, indokát.

Az adókedvezmény feltételeinek teljesítését az állami adóhatóság az adókedvezmény első igénybevételét követő harmadik adóév végéig legalább egyszer ellenőrzi.

Ugyanazon beruházás esetében az „Energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezménye” és a „Fejlesztési adókedvezmény” együttesen nem vehető igénybe.

Javasolt, hogy az érdeklődő vállalkozás/vállalat az adókedvezmény igénybevételének részleteiről egyeztessen saját adószakértőjével.

 

 

Mekkora az igénybe vehető adókedvezmény mértéke?

Az igénybe vehető adókedvezmény mértéke nem haladhatja meg beruházásonként, a beruházáshoz igényelt összes állami támogatással együttesen, jelenértéken a beruházás elszámolható költségének 30 százalékának megfelelő mértéket, de legfeljebb a 15 millió eurónak megfelelő forintösszeget.

Az adókedvezmény mértéke kisvállalkozásoknak nyújtott támogatás esetén 20 százalékponttal, középvállalkozásoknak nyújtott támogatás esetében 10 százalékponttal növelhető.

 

Mi minősül elszámolható költségnek?

 • Az energiahatékonysági beruházás célját szolgáló, a magasabb energiahatékonysági szint eléréséhez közvetlenül kapcsolódó tárgyi eszköz, immateriális jószág számvitelről szóló törvény szerinti bekerülési értéke, amennyiben a beruházás összköltségén belül az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás költségei külön beruházásként meghatározhatóak, vagy

 • az energiahatékonysági célokat közvetlenül szolgáló beruházás részét képező tárgyi eszköz, immateriális jószág számvitelről szóló törvény szerinti bekerülési értékének az a része, amely egy hasonló, kevésbé energiahatékony beruházáshoz viszonyítva többletköltségként merül fel, és amely kevésbé energiahatékony beruházást az adózó az adókedvezmény és a beruházáshoz igénybe vett más állami támogatás hiányában hitelt érdemlően végrehajtott volna.

 

Milyen esetekben nem vehető igénybe az adókedvezmény?

 • Ha az adózó a fejlesztést azért hajtja végre, hogy a beruházás megkezdésének időpontjában már elfogadott uniós szabványoknak feleljen meg, még akkor sem, ha az uniós szabványok még nem léptek hatályba.

 • Ha az adózó nem teljesíti az e törvényben és az energiahatékonysági igazolás kiállításának szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt feltételeket.

 • Ha az adózó nehéz helyzetben lévő társaság, bíróság által jogerősen elrendelt felszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt áll, vagy végelszámolását bejelentette a bírósághoz.

 • Halászati és akvakultúra-termékek termelését, feldolgozását és értékesítését szolgáló beruházáshoz.

 • Ha az adózóval szemben teljesítetlen visszafizetési felszólítás van érvényben olyan európai bizottsági határozat eredményeként, amely valamely támogatást jogellenesnek és a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánított.

 

Milyen beruházások esetében vehető igénybe az adókedvezmény?

Az adókedvezmény kizárólag a szabályozás hatálybalépését, azaz 2017. január 1-jét követően megkezdett, energiahatékonysági célokat szolgáló beruházások esetében és kizárólag a megkezdést követően felmerült elszámolható költségek vonatkozásában vehető igénybe.

 

Mi az energiahatékonysági igazolás?

A jogszabály előírja, hogy az adózónak az adókedvezmény igénybevételekor rendelkeznie kell egy olyan igazolással, amely alátámasztja, hogy a megvalósított beruházás energiahatékonysági célokat szolgáló beruházásnak minősül.

 

Ki állíthatja ki az energiahatékonysági igazolást?

Az igazolást energetikai auditor vagy energetikai auditáló szervezet állíthatja ki.

 

Hogyan történik az energiahatékonysági igazolás kiállítása?

Az energetikai auditor a beruházás megkezdési napját megelőzően - a mért adatok felhasználásával, szükség esetén a mért adatokon alapuló számítás vagy becslés útján - felméri a tervezett beruházással érintett műszaki rendszerre vonatkozó energiafogyasztási adatokat és becslést készít a tervezett beruházással elérhető energiamegtakarítás mértékéről, melynek eredményeiről írásbeli tájékoztatást ad.

Az energetikai auditor a beruházás üzembe helyezését követően elkészíti és átadja a beruházással érintett műszaki rendszerre vonatkozó energetikai audit jelentést, ami tartalmazza a kiinduló állapot energetikai felmérését és a beruházás üzembe helyezésével elért energiamegtakarításnak a beruházás üzembe helyezését követően mért, vagy egyedi mérési adatok alapján kiszámított vagy becsült értékeit.

Az elkészített energetikai audit alapján az energetikai auditor képes azon energiahatékonysági igazolás kiállítására, amely alátámasztja, hogy a beruházás energiahatékonysági célokat szolgáló beruházásnak minősül, így a vállalat alkalmassá válhat esetlegesen társasági adókedvezmény igénybe vételére.   

 

Mely jogszabályok érintik az energiahatékonysági fejlesztési tanácsadás szolgáltatást?

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról

176/2017. (VII. 4.) Korm. rendelet az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezményének végrehajtási szabályairól