Napelemes rendszer GYIK

Mit nevezünk naperőműnek?
Villamosenergia-termelésre alkalmas rendszert, amely közvetlenül a napsugárzást alakítja át villamos energiává.

Mit nevezünk napelemnek?
Napelemnek nevezzük azokat a szilárdtest eszközöket, amelyek az elektromágneses sugárzást (napsugárzás) közvetlenül villamos energiává alakítják. A napelem nem egyezik meg a napkollektorral! (A napkollektor egy olyan épületgépészeti berendezés, amely napenergia felhasználásával közvetlenül állít elő fűtésre, vízmelegítésre alkalmazható hőenergiát.)

Mit nevezünk napelemcellának?
Napelemcellának nevezzük a napelemek legkisebb energiaátalakító egységét.

Mit nevezünk HMKE-nek (háztartási méretű kiserőmű)?
HMKE-nek minősül az a villamosenergia-termelő berendezés, amely kisfeszültségű hálózatra csatlakozik, és a csatlakozási teljesítménye felhasználási helyenként nem haladja meg az 50 kVA-t.

Mit nevezünk KE-nek (kiserőműnek)?
Kiserőműnek minősül az a villamosenergia-termelő berendezés, amelynek csatlakozási teljesítménye nagyobb, mint 50 kVA, de névleges teljesítőképessége nem haladja meg az 50 MW-ot.

Milyen méretű napelemes rendszerek kivitelezésével foglalkozik az MVM Partner?
Háztartási méretű kiserőművek és kiserőművek telepítésével is foglalkozik az MVM Partner Zrt.

Mikor telepíthető HMKE egy adott felhasználási helyre?
Háztartási méretű kiserőműnek akkor minősül egy villamosenergia-termelő rendszer, ha kisfeszültségű hálózatra csatlakozik és a csatlakozási teljesítménye nem haladja meg az 50kVA névleges teljesítményt.

Milyen jogszabályok és szabályzatok vonatkoznak a háztartási méretű kiserőművekre?
 • 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról:

-        építési engedélyezési eljárások saját, illetve idegen ingatlanon

-        üzemeltetési engedélyezési eljárások

-        használatbavételi engedélyezési eljárások

-        megszüntetési eljárások

-        egyszerűsített eljárás

 • 109/2007. (XII.23.) GKM rendelet az átvételi kötelezettség alá eső villamos energiának az átviteli rendszerirányító által történő szétosztásáról és a szétosztás során alkalmazható árak meghatározásának módjáról

 • 109/273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

 • 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról, a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról:

-        a villamos energia kötelező átvételének általános szabályai

-        a villamos energia kötelező átvételének egyes esetei

-        a kötelező átvételi eljárás

Milyen jogszabályok és szabályzatok vonatkoznak a kiserőművekre?
 • 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról:

-        építési engedélyezési eljárások saját, illetve idegen ingatlanon

-        üzemeltetési engedélyezési eljárások

-        használatbavételi engedélyezési eljárások

-        megszüntetési eljárások

-        egyszerűsített eljárás

 • 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról

 • 109/2007. (XII.23.) GKM rendelet az átvételi kötelezettség alá eső villamos energiának az átviteli rendszerirányító által történő szétosztásáról és a szétosztás során alkalmazható árak meghatározásának módjáról

 • 109/273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

 • 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról

 • megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról szóló 165/2016. (VI. 23.) Korm. rendelet  

 • a megújuló energiát termelő berendezések és rendszerek beszerzéséhez és működtetéséhez nyújtott támogatások igénybevételének műszaki követelményeiről szóló 55/2016. (XII. 21.) NFM rendelet,

 •  a megújuló energiaforrásból származó villamosenergia-termelési támogatás korlátairól és a prémium típusú támogatásra irányuló pályázati eljárásról szóló 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet,

 •  a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia működési támogatásának mértékéről szóló 17/2016. (XII. 21.) MEKH rendelet,

 •  a megújuló energiaforrásokból nyert energiával termelt villamos energia működési támogatásának finanszírozásához szükséges pénzeszköz mértékének megállapítási módjára és megfizetésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 63/2016. (XII. 28.) NFM rendelet

Milyen szolgáltatásokat foglal magában a napelemes rendszer szolgáltatás?
 • telepítési helyszín felmérése,

 • alternatív árajánlatok készítése – a megrendelő mindennemű kötelezettsége nélkül,

 • napelemes rendszerekre vonatkozó kötelező érvényű ajánlat elkészítése,

 • létesítési, engedélyezési és további, akár telephelytől függő feladatok elvégzése,

 • kivitelezés a vonatkozó szabályozásnak, szabványoknak, jogszabályoknak, előírásoknak megfelelve,

 • a napelemes rendszerek készre jelentése, közreműködés a hálózati engedélyes műszaki átvételében,

 • a szükséges dokumentáció és mérési jegyzőkönyvek elkészítése.


Lehetséges HMKE-nek minősülő napelemes rendszerrel a KÁT mérlegkörhöz csatlakozni?
Mivel a megújuló energiaforrásokról kötelező átvételéről szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § 2. pontja alapján a rendelet hatálya nem terjed ki a háztartási méretű kiserőművekre, ezért a HMKE-k által termelt villamos energiával nem engedélyezett a KÁT mérlegkörhöz csatlakozni.

Milyen módon lehet a HMKE által megtermelt villamos energiát értékesíteni?
Háztartási méretű kiserőművek esetén lehetőség van úgynevezett szaldó elszámolást alkalmazni a termelő és a saját villamosenergia-kereskedője között.

Milyen módon lehet a KE által megtermelt villamos energiát értékesíteni?
Az értékesítés a kötelező átvételi rendszer szerint megy végbe. A termelt energia átvételi ára a KÁT (Kötelező átvételi rendszer) szerint kerül megállapításra. A betáplálási pontot az elosztói engedélyes határozza meg. A termelésről menetrendet kell benyújtani az átvevő felé.
Az 500 kW és ezt meghaladó teljesítményű erőmű létesítése, működtetése engedélyköteles tevékenység, melyet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivataltól kell megkérni.

Mit értünk szaldó elszámoláson?
HMKE esetén alkalmazható villamosenergia-elszámolási mód. A felhasználó egy adott időszak alatt (havi, negyedéves, éves elszámolási időszak) a villamosenergia-hálózatra visszatáplált és a vételezett villamos energia különbségét fizeti meg a villamosenergia-kereskedő számára. Túltermelés esetén a termelőnek lehetősége van a túltermelt villamosenergia-mennyiség – a kereskedelmi szerződésben meghatározott áron történő –kiszámlázására a kereskedő felé.

Mi a HMKE-engedélyeztetés és -telepítés menete?
 • Első lépésként egy igénybejelentést kell eljuttatni az illetékes Elosztói engedélyes számára, kitöltött háztartási méretű betétlappal.

 • Az elosztóhálózati engedélyes nyilatkozik arról, hogy a csatlakozási ponton a termelt teljesítményt egy- vagy többfázisú csatlakozással fogadni tudja-e, illetve bekéri a csatlakozási dokumentációt.

 • Csatlakozási dokumentáció benyújtása az Elosztói engedélyesnek.

 • A csatlakozási dokumentáció elfogadása után indulhat a termelőegység kivitelezése. Módosításra kerül a hálózati csatlakozási és hálózathasználati szerződés.

 • Készre jelentés után lecserélésre kerül a mérőberendezés, megtörténik az üzembe helyezés.

 • Módosításra kerül a villamosenergia-vásárlási szerződés, kiegészítő HMKE kereskedelmi szerződés megkötése.


Mi a kiserőmű-engedélyeztetés és -telepítés menete?
 • Kiserőmű-telepítés szándékának bejelentése az illetékes Elosztói engedélyesnek. A szándék bejelentéshez mellékelni kell a tervezett kiserőmű földrajzi elhelyezkedését és a generátor(ok) villamos adatait.

 • A csatlakozás feltételeiről az Elosztói engedélyes előzetes tájékoztatót készít és ad át a vállalkozónak. A tájékoztató tartalmazza a csatlakozási szerződéshez szükséges dokumentumok listáját is.

 • 120 KV-os csatlakozás esetén egy Megvalósíthatósági tanulmányt kell készíteni (amely nem egyezik meg az MVM Partner Zrt. által készített napelemes rendszerek megvalósíthatósági tanulmányával), és elfogadtatni az Elosztói engedélyessel. A tanulmány tartalmában a felek közösen állapodnak meg.

 • Csatlakozási terv elkészítése és elfogadtatása az Elosztói engedélyessel (120 kV-os csatlakozás esetén a MAVIR-ral is el kell fogadtatni). A csatlakozási terv többek között tartalmazza az alkalmazott védelmek leírását és terveit, a szükséges hálózati beavatkozásokat, a közcélú hálózat és a kiserőmű közti erőátviteli berendezésekre vonatkozó terveket, és a beépítendő berendezések, készülékek típusvizsgálati jegyzőkönyveit.

 • A csatlakozási szerződés megkötése, amelyhez az elfogadott csatlakozási terven kívül szükséges a jogerős építési engedély (MKEH – Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal adja ki), jogerős környezetvédelmi határozat (amennyiben szükséges) és 30 napnál nem régebbi cégkivonat.

 • Érvényes csatlakozási szerződés után következik a kiviteli terv elkészítése, amelyet az Elosztói engedélyesnek szintén jóvá kell hagynia. A kiviteli terv tartalmazza többek között a napelemek elrendezési tervét, az AC és DC kábelek tervezett nyomvonalát és az inverterek elrendezési tervét.

 • 0,5 MW-nál nagyobb teljesítményű kiserőmű esetén MEKH által kiállított kiserőművi összevont engedély beszerzése szükséges. Ez elengedhetetlen feltétele az üzembe helyezésnek.

 • Az elfogadott kiviteli terv után következik a tényleges kivitelezés.

 • A kivitelezést követi az üzembe helyezési eljárás, mely tartalmaz egy az Elosztói engedélyes által végzett műszaki ellenőrzést.

 • Az üzembe helyezési eljárást követi a mérlegkörtagsági, a hálózathasználati és a kereskedelmi szerződések megkötése.


Milyen feladatokkal jár a KÁT-mérlegkör-tagság?
A KÁT-mérlegkör-felelős számára havonta a következő 12 hónapra vonatkozó tervezett termelési adatokat kötelező megadni havi és zónaidőnkénti bontásban. Havonta meg kell adni a következő hónapra vonatkozó termelési menetrendet (negyedórás tervezett termelési adatok). Lehetőség van a havi termelési menetrend akár a következő napra vonatkozó számainak a módosítására minden munkanap 10:00 óráig. A pontos termelői menetrendek készítése elengedhetetlen része a KÁT rendszernek. Toleranciasávon túli eltérések esetén a mérlegkörfelelős szabályozási pótdíj kivetésére jogosult.

Mit jelent a napelemadó?
A napelem környezetvédelmi termékdíj tekintetében a szórakoztató elektronikai cikkek mellé lett besorolva, az elektromos, elektronikai berendezések közé. Ez azt jelenti, hogy 114 Ft/kg napelemadó (környezetvédelmi termékdíj) terhel minden napelemmodult. A napelemadó 2015. január 1-től hatályos, egyszeri, a forgalomba hozáskor a forgalmazót terheli.