Napenergia GYIK

Mit tartalmaz a Napenergia szolgáltatás?
A Napenergia szolgáltatásunk keretében kulcsrakész napelemes rendszerek telepítését valósítjuk meg.

Mit nevezünk napelemes rendszernek, erőműnek?
Villamos energia termelésére alkalmas rendszert, amely a napsugárzást közvetlenül villamos energiává alakítja.

Mit nevezünk napelemnek?
Napelemnek nevezzük azokat a szilárdtest eszközöket, amelyek az elektromágneses sugárzást (napsugárzás) közvetlenül villamos energiává alakítják. A napelem nem azonos a napkollektorral! (A napkollektor egy olyan épületgépészeti berendezés, amely napenergia felhasználásával közvetlenül állít elő fűtésre, vízmelegítésre alkalmazható hőenergiát.)

Mit nevezünk napelemcellának?
Napelemcellának nevezzük a napelemek legkisebb energia-átalakító egységét.

Mit nevezünk háztartási méretű kiserőműnek (HMKE)?
Háztartási méretű kiserőműnek minősül az a villamosenergia-termelő berendezés, amely kisfeszültségű hálózatra csatlakozik, és a csatlakozási teljesítménye felhasználási helyenként nem haladja meg az 50 kVA-t.

Mit nevezünk kiserőműnek (KE)?
Kiserőműnek minősül az a villamosenergia-termelő berendezés, amelynek a csatlakozási teljesítménye nagyobb, mint 50 kVA, de névleges teljesítőképessége nem haladja meg az 50MW-ot.

Milyen méretű napelemes rendszerek kivitelezésével foglalkozik az MVM Partner?
Az MVM Partner háztartási méretű kiserőművek és kiserőművek telepítésével egyaránt foglalkozik.

Hogyan zajlik a HMKE engedélyeztetés folyamata?
 • Egy igénybejelentést kell eljuttatni az illetékes elosztói engedélyes számára, kitöltött, háztartási méretű kiserőművekre vonatkozó betétlappal.
 • Az engedélyes nyilatkozik arról, hogy a csatlakozási ponton a napelemes rendszer teljesítményét egy- vagy többfázisú csatlakozással fogadni tudja-e, illetve bekéri a csatlakozási dokumentációt.
 • Be kell nyújtani a csatlakozási dokumentációt az elosztói engedélyesnek.
 • A csatlakozási dokumentum elfogadása után indulhat a termelőegység kivitelezése. Módosításra kerül a hálózatcsatlakozási és hálózathasználati szerződés.
 • Készre jelentés után lecserélik a mérőberendezést, megtörténik az üzembe helyezés.
 • Módosítják a villamosenergia-vásárlási szerződést, megtörténik a kiegészítő HMKE kereskedelmi szerződés megkötése.

Mi a KE engedélyeztetés folyamata?
 • Kiserőmű-telepítési szándék bejelentése az illetékes elosztói engedélyesnek. A szándék bejelentéshez mellékelni kell a tervezett kiserőmű földrajzi elhelyezkedését és a generátor(ok) villamos adatait.
 • A csatlakozás feltételeiről az elosztói engedélyes előzetes tájékoztatót készít és ad át a kiserőművet építeni szándékozónak. A tájékoztató tartalmazza a csatlakozási szerződéshez szükséges dokumentumok listáját is.
 • 120 kV-os csatlakozás esetén megvalósíthatósági tanulmányt kell készíteni és elfogadtatni az elosztói engedélyessel. A tanulmány tartalmában a felek közösen állapodnak meg.
 • A betáplálási pont az elosztói engedélyessel közösen kerül meghatározásra.
 • Csatlakozási terv elkészítése és elfogadtatása az elosztói engedélyessel (120 kV-os csatlakozás esetén vagy 5 MW-os beépített teljesítmény felett a MAVIR-ral is el kell fogadtatni). A csatlakozási terv többek között tartalmazza az alkalmazott védelmek leírását és terveit, a szükséges hálózati beavatkozásokat, a közcélú hálózat és a kiserőmű közötti erőátviteli berendezésekre vonatkozó terveket és a beépítendő berendezések, készülékek típusvizsgálati jegyzőkönyveit.
 • A csatlakozási szerződés megkötése, amelyhez 50kVA névleges csatlakozási teljesítmény fölött az elfogadott csatlakozási terven kívül szükséges a jogerős építési engedély (a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal adja ki), jogerős környezetvédelmi határozat (amennyiben szükséges), és 30 napnál nem régebbi cégkivonat.
 • Érvényes csatlakozási szerződés megkötése után következik a kiviteli terv elkészítése, melyet az elosztói engedélyesnek szintén jóvá kell hagynia. A kiviteli terv többek között tartalmazza a napelemek elrendezési tervét, az váltakozóáramú és egyenáramú kábelek tervezett nyomvonalát és az inverterek elrendezési tervét.
 • 0,5 MW-nál nagyobb teljesítményű kiserőmű esetén a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) által kiállított kiserőművi összevont engedély beszerzése szükséges. Ez elengedhetetlen feltétele az üzembe helyezésnek.
 • A kiviteli terv elfogadása után következik a tényleges kivitelezés.
 • A kivitelezést követi az üzembehelyezési eljárás, mely magában foglal egy az elosztói engedélyes által végzett műszaki ellenőrzést is.
 • Az üzembehelyezési eljárást követi a mérlegkörtagsági, a hálózathasználati és a kereskedelmi szerződések megkötése.
 
Milyen jogszabályok és szabályzatok vonatkoznak a háztartási méretű kiserőművekre?
 • 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról
 • 273/2007 (X. 19.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
 • 109/2007. (XII. 23.) GKM rendelet az átvételi kötelezettség alá eső villamos energiának az átviteli rendszerirányító által történő szétosztásáról és a szétosztás során alkalmazható árak meghatározásának módjáról
 
Milyen jogszabályok és szabályzatok vonatkoznak a kiserőművekre?
 • 2007. évi törvény a villamos energiáról
 • 273/2007 (X. 19.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
 • 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról
 • 109/2007. (XII.23.) GKM rendelet az átvételi kötelezettség alá eső villamos energiának az átviteli rendszerirányító által történő szétosztásáról és a szétosztás során alkalmazható árak meghatározásának módjáról
 • 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról
 
Milyen szolgáltatásokat foglal magában a Napelemes Rendszer szolgáltatás?
 • a telepítési helyszín felmérését,
 • alternatív árajánlatok készítését – a megrendelő mindennemű kötelezettsége nélkül,
 • a napelemes rendszerre vonatkozó kötelező érvényű ajánlat elkészítését,
 • létesítési, engedélyezési és további, akár telephelytől függő feladatok elvégzését,
 • a vonatkozó szabályozásnak, szabványoknak, jogszabályoknak, előírásoknak megfelelő kivitelezést,
 • a napelemes rendszer készre jelentését, közreműködést a hálózati engedélyes általi műszaki átvételben,
 • a szükséges dokumentáció és mérési jegyzőkönyvek elkészítését.

Lehetséges HMKE-nek minősülő napelemes rendszerrel a KÁT mérlegkörhöz csatlakozni?
Mivel a megújuló energiaforrások kötelező átvételéről szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § 2. pontja alapján a rendelet hatálya nem terjed ki a háztartási méretű kiserőművekre, ezért a HMKE-k által termelt villamos energiával nem lehetséges a KÁT mérlegkörhöz csatlakozni. 

Milyen módon lehet a HMKE által megtermelt villamos energiát értékesíteni?
Háztartási méretű kiserőművek esetén úgynevezett szaldó elszámolást szükséges alkalmazni a termelő és a villamosenergia-kereskedője között.

Milyen módon lehet a KE által megtermelt villamos energiát értékesíteni?
Az értékesítés egyik lehetséges módja a kötelező átvételi rendszerhez történő csatlakozás. A termelt energia átvételi ára a kötelező átvételi rendszer (KÁT) szerint kerül megállapításra. Ez esetben a termelésről naponta menetrendet kell benyújtani az átvevő részére.Az 500 kW és ezt meghaladó teljesítményű erőmű létesítése, működtetése engedélyköteles tevékenység, melyet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivataltól kell megkérni. Ekkor határozzák meg kérésre a kiserőmű kötelező átvétel alá eső évenkénti energiamennyiségét.
Az értékesítés másik lehetséges módja a versenypiaci kereskedővel történő szerződéskötés a közösen meghatározott ár és feltételek alapján.

Milyen szolgáltatásokat foglal magában a Napelemes Rendszer telepítése?
Helyszíni felmérést, a napelemes rendszer tervezését, a teljes körű engedélyeztetési folyamat lebonyolítását, a rendszer kulcsrakész telepítését, illetve beüzemelését.

Mit értünk szaldó elszámoláson?
HMKE esetén alkalmazott villamosenergia-elszámolási mód. Egy adott időszak alatt (havi, negyedéves, éves elszámolási időszak) a villamosenergia-hálózatra visszatáplált és a vételezett villamos energia különbségét számolják el a felek, azaz a felhasználó és a villamosenergia-kereskedő. Túltermelés esetén a termelőnek lehetősége van a termelt többlet villamosenergia-mennyiség – a kereskedelmi szerződésben meghatározott átlagos áron történő – kiszámlázására a kereskedő felé.